Towarzystwo Boernerowo a inne NGO

Towarzystwo Boernerowo z należytym szacunkiem odnosi się do innych stowarzyszeń działających na terenie osiedla Boernerowo i pragnie nie być postrzegane jako „konkurencja” tychże.

Jest rzeczą oczywistą, iż stowarzyszenia tworzą ludzie i atmosfera w nich panująca jest wynikiem interakcji, która już siłą natury ludzkiej może komuś „nie pasować”. Dlatego ważnym jest by każdy, kto chce w zorganizowany sposób działać na rzecz Boernerowa, mógł „odnaleźć się” w „swojej” grupie.

Dotychczasowe doświadczenia pokazały, iż Towarzystwo Boernerowo dąży do wszelkiej współpracy w działaniach na rzecz Boernerowa.

Jednocześnie dla wszystkich tych, którzy nie chcą lub z jakichś powodów nie mogą identyfikować się z którymś ze stowarzyszeń, mamy propozycję „dyskretnego uczestnictwa”. Po prostu przy kontaktach z nami prosimy jednoznacznie i bez uzasadniania wyartykułować swoją wolę pozostania „anonimowym uczestnikiem”, będziemy to respektować. Dla nas ważna jest wola i opinia każdego mieszkańca lub sympatyka osiedla Boernerowo.

.

Stanowisko TB w sprawie zebrania mieszkańców w dniu 9 marca 2019 w zespole szkół przy ul. Thomméego 1.

W związku z działaniami Prezesa Stowarzyszenia Nasze Boernerowo (SNB) Pana Zbigniewa Charytonowicza podczas ww. zebrania mieszkańców, jako uczestnik tego zebrania i Sekretarz Towarzystwa Boernerowo, mam obowiązek wyjaśnić, że:

1) zebranie było zaplanowane 14.02.2019 na spotkaniu Zarządu Towarzystwa Boernerowo z trójką najbardziej aktywnych działaczy SNB jako wspólnie prowadzone i poświęcone jedynemu celowi jakim było poinformowanie Mieszkańców Boernerowa o działaniach dewelopera „Dębowa Polana”.

2) jak wynika z przebiegu wypadków od spotkania 14.02.2019, a przede wszystkim publicznego oświadczenia Prezesa SNB Zbigniewa Charytonowicza wygłoszonego na zebraniu 09.03.2019, osłabiał on i w końcu wykluczył jakąkolwiek współpracę stowarzyszeń.

Prezes SNB Charytonowicz zebranie 09.03.2019 samowolnie, bez jakichkolwiek uzgodnień, przekształcił w swoje, dodał swoje, kontrowersyjne dla wielu Mieszkańców Boernerowa tematy i poprowadził sam deklarując odmowę współpracy.

Zarząd Towarzystwa Boernerowo uznał, iż nie będzie brał udziału w publicznych awanturach z Prezesem SNB Charytonowiczem i zrezygnował z „przepychanek” na zebraniu.

3) jako sekretarz NGO (non-government organization – organizacji pozarządowej) pozwolę sobie (mam obowiązek) przypomnieć Prezesowi SNB i członkom SNB, iż stowarzyszeniem, zgodnie z wpisem do KRS, rządzi zarząd, a „prezesura” to nie stanowisko, a funkcja powierzona jednemu z członków zarządu, by w sposób fizyczny reprezentował zarząd wobec innych podmiotów prawnych. Każdy członek zarządu ma takie same prawa, a decyzje zapadają większością głosów i obligują prezesa do ich reprezentowania. Oczywiście najwyższą władzą w stowarzyszeniu jest Walne Zebranie Członków.

4) Towarzystwo Boernerowo monitoruje rozwój wydarzeń związanych z „Dębową Polaną” i prowadzi dalsze działania mające na celu ochronę Lasu Bemowskiego i interesów Mieszkańców Boernerowa.

Zachęcam w dalszym ciągu wszystkich członków SNB i osoby nie zrzeszone do kontynuowania współpracy.

.