Ustrój Towarzystwa Boernerowo

Mości panowie! gdybym zaczął wszystko szczegółowie opowiadać, tedy i dziesięciu nocy by nie starczyło, a pewnie i miodu, bo stare gardło jak stary wóz smarować trzeba.
Jan Onufry Zagłoba w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza

Z dystansem i w luźnej atmosferze powyższego, tak by czasu zaoszczędzić, résumé materii prawnej przedstawiam 😉


Zgodnie z naszym Statutem, którego zgodność z „Prawem o stowarzyszeniach” potwierdził wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z datą 5 czerwca 2018 roku,
najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków Towarzystwa Boernerowo, które to swoją wolę wyraża poprzez uchwały podejmowane podczas takiego zebrania.

Walne Zebranie powołuje ze swego grona członków Zarząd w liczbie do 9 (bez definiowania ich funkcji) i każdy członek Zarządu ma ten sam, tak samo ważny mandat Walnego Zebrania do prowadzenia i reprezentowania TB.

Zatwierdzeni przez WZ członkowie Zarządu, po ich wyborze lub w trakcie kadencji, dzielą pomiędzy sobą funkcje wymagane zarówno przez Prawo o stowarzyszeniach jak i zmagania codziennego funkcjonowania Stowarzyszenia. Piastowane funkcje nie dają członkom Zarządu żadnych przywilejów w stosunku do pozostałych członków Zarządu, co w przeciwnym razie, stanowiłoby umniejszenie powierzonego mandatu i naruszenie uchwały Walnego Zebrania.

Zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach, Stowarzyszenie oraz reprezentujący je Zarząd są osobami prawnymi (wirtualnymi) i z tego powodu nie podlegają np. prawu karnemu. Ustawodawca zabezpieczył interes osób trzecich poprzez ujawnienie z imienia, nazwiska i PESEL osób fizycznych wchodzących w skład Zarządu i dodatkowo wskazanie konkretnych osób fizycznych (np. prezes i skarbnik), które przyjęły na siebie obowiązek interakcji z innymi podmiotami w sprawach Stowarzyszenia – niemniej, osoby te muszą dbać o interes prawny i finansowy pozostałych członków Zarządu, gdyż wszyscy członkowie Zarządu ponoszą solidarnie odpowiedzialność za zobowiązania publiczno-prawne (podatki i ZUS) oraz wizerunek Stowarzyszenia, również za to czy i jak Zarząd realizuje cele statutowe, będące głównym powodem i sensem istnienia Stowarzyszenia.

Z powyższego wynika, iż Członkowie Zarządu reprezentujący formalnie w danej sytuacji Stowarzyszenie (czyli Zarząd), we własnym interesie i dla zachowania „miru domowego” winni działać na podstawie stosownej uchwały Zarządu.

Tu krótko, dla formalności przypomnienie, iż do władz Stowarzyszenia, zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach, należy Komisja Rewizyjna. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia wybierając osoby do Komisji Rewizyjnej obdarzyło tych członków zaufaniem, iż będą skutecznie nadzorować działania Zarządu Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, zgodnie z celami statutowymi i obowiązującym prawem. To winno gwarantować, że Zarząd nie postawi się ponad Statutem, realizując partykularne interesy grupki osób, wychodzące poza cele statutowe lub je ignorujące.

Obecne nieporozumienia (maj 2023) mogą wynikać z niewłaściwie interpretowanego, niefortunnego zapisu w Statucie TB, który to zapis, w żywotnym interesie Stowarzyszenia, winien być usunięty przez najbliższe Walne Zebranie Towarzystwa Boernerowo.


Sekretarz Towarzystwa Boernerowo
dla przypomnienia link:
TB_Statut_Uzupelniony_20190221.pdf

Podaj dalej za pomocą: