Telefoniczna – wieczna inwestycja

Felieton interwencyjny z serii „Wybory 2023”
Autorka: Lowisa Lermer
Wpis: 21 lutego 2021

ULICA TELEFONICZNA : BUDOWA, KTÓREJ NIE BYŁO

Ulica Telefoniczna, bliźniacza z ul. Grotowską, jest jedną z dwóch ulic osiedla Boernerowo o nawierzchni ziemnej. Jest to najkrótsza uliczka na osiedlu, o szer. jezdni 3 m i jednostronnym chodniku o szer. 1.1 m., co całkowicie wystarcza na potrzeby obsługi 17 domków jednorodzinnych. Po jej drugiej stronie jest pas leśny.

Ulica nie ma szczęścia do inwestycji i wszystko wskazuje na to, że prędko się to nie zmieni. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Telefonicznej została wydana tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 20 grudnia 2010, na wniosek ówczesnego burmistrza Jarosława Dąbrowskiego i jego zastępcy Bohdana Szułczyńskiego, na podstawie specustawy drogowej, uchwalonej na potrzeby budowy dróg krajowych i autostrad, ale rozszerzonej na drogi powiatowe i gminne. Przyjęcie w/w ustawy umożliwiało realizację inwestycji szybko, bez uzyskiwania wymaganych zgód. Termin wydania decyzji, w praktyce gwarantował, że nie wpłynie odwołanie.

W 2010 roku ulica Telefoniczna nie była jeszcze skanalizowana oraz nie wymieniono na niej starej sieci gazowej. Planowana budowa ulicy nie została skoordynowana z planami MPWiK oraz Gazowni. Decyzja zakładała „rezerwę terenu szerokości 2.5 m (pas zieleni) dla budowy kanału ogólnospławnego”, czyli wycięcie pasa leśnego wzdłuż ulicy o w/w szerokości. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu przewidywał wybudowanie jezdni o szer. 5.0 m oraz budowę chodnika o szer. 1.8 – 2.2 m.

Były one sprzeczne z opiniami Stołecznego Konserwatora Zabytków (wydaną 18 grudnia 2008 i ponownie 10 listopada 2010), w których konserwator zastrzegał pozostawienie historycznych parametrów ulicy (3 m. szerokości jezdni i 1.1 m. szerokości chodnika) oraz sprzeciwiał się wycięciu pasa leśnego.

Przez następne 5 lat w sprawie planowanej inwestycji nic się nie działo. Wczesną wiosną 2015 r. (burmistrzem był wówczas Marek Lipiński) w wielkim pośpiechu, lekceważąc zalecenia konserwatorskie, wycięto część pasa leśnego wzdłuż ulicy Telefonicznej, ale nie na szerokość 2.5 m. jak w zapisie decyzji z 2010, tylko na szerokość ok. 5-6 m., niszcząc jeden z najważniejszych parametrów zabytkowego układu urbanistycznego Boernerowa.
Leśniczy oraz Lasy Miejskie – Warszawa zostali poinformowani o tym fakcie przez mieszkańców osiedla. Dopiero, po dokonanej wycince, 7 kwietnia, Lasy Miejskie zwróciły się do burmistrza „o przekazanie informacji oraz dokumentów dotyczących prowadzonej inwestycji na terenie działek leśnych , będących w ich zarządzie.

Burmistrz Dzielnicy Bemowo (był nim jeszcze Marek Lipiński) interpelowany w sprawie dokonanej wycinki, poinformował na piśmie, że: „Wycinka drzew odbyła się na podstawie decyzji…. z dnia 20.12.2010” (zakładała ona wycięcie pasa o szer. 2.5 m. a nie 5-6 m.) oraz, że „dopełniliśmy wszystkich procedur dotyczących wykonania tej decyzji, a ostatnim jej elementem było przekazanie inwentaryzacji drzew do Lasów Miejskich – Warszawa” (Lasy Miejskie dopiero 7 .04. 2016 zwróciły się do burmistrza o informację, co zdaje się wskazywać, że o planowanej wycince drzew na ich terenie nic nie wiedziały).

Po wybudowaniu kanalizacji (przez MPWiK) okazało się ,że kanał „ zmieścił się” w pasie tuż przy osi ulicy i wycinka 5-6 metrowego pasa leśnego nie była potrzebna. Ale już się stało.
Projekt budowlany ulicy Telefonicznej zakłada wybudowanie kanalizacji deszczowej, zamiast odprowadzenia wód opadowych do lasu (zob. linki:Podtapiane Boernerowo”, „Układ hydrograficzny zachodniego Bemowa” ).
Odpowiedzialny za wycięcie części pasa leśnego, chronionego przez konserwatora zabytków, nie poniósł dotąd odpowiedzialności karnej, ani administracyjnej. Pełni teraz obowiązki zastępcy przewodniczącego Rady Dzielnicy Bemowo.

Ulica Telefoniczna nadal nie została wybudowana. I szybko nie będzie, bo Gazownia jeszcze nie wymieniła sieci.
Tekst został napisany na podstawie zgromadzonych dokumentów.

Redakcja portalu boernerowo.org serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach; za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy.
Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu.

Komentarze prosimy pisać w grupie społecznościowej na FB

Podaj dalej za pomocą: