Nasciturus Boernerowo

Felieton historyczny
Autorka: Lowisa Lermer
Data wpisu: 28 kwietnia 2022

POCZĘCIE” BOERNEROWA.

29 kwietnia 1932 roku, a więc równo 90 lat temu, miało miejsce zawiązanie się Towarzystwa Popierania Budowy Własnych Domów Pracowników Służby Łączności. W tym dniu odbyło się także pierwsze Walne Zebranie założycieli Towarzystwa.

Członkami założycielami Towarzystwa były:

 • Państwowe Przedsiębiorstwo Polska Poczta, Telegraf i Telefon,
 • Państwowe Zakłady Tele- i Radiotechniczne,
 • Polskie Radio,
 • Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna,
 • Związek Pracowników Poczty, Telegrafu i Telefonu RP,
 • Związek Niższych Pracowników Teletechnicznych PTiT RP,
 • Pocztowe Przysposobienie Wojskowe,
 • Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa.

Nadzór nad Towarzystwem przyjął Minister Poczt i Telegrafów Ignacy Boerner. Do jego kompetencji należała kontrola ważności uchwał Walnego Zebrania w następujących sprawach: wyboru władz, nabywania, zbywania lub obciążania majątku nieruchomego, likwidacji Towarzystwa.

Pierwsze Walne Zebranie wyłoniło władze Towarzystwa w postaci Komitetu Wykonawczego, w składzie pięciu członków (miał kompetencje zarządu) i dwóch ich zastępców oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną, a także uchwalono projekt statutu oraz zdecydowano, że fundusze Towarzystwa powstają ze składek członków, w wys. od 100 do 2.000 rocznie.

W skład Komitetu Wykonawczego weszli:

 • inż. Franciszek Drzewiecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Poczt i Telegrafów (prezes komitetu),
 • inż. Stanisław Szpaczyński, naczelnik wydziału w MPiT (wiceprezes komitetu),
 • Zygmunt Chamiec, dyrektor S.A. Polskie Radio (członek komitetu),
 • Zygmunt Kolhmunzer, naczelnik wydziału w MPiT (członek komitetu),
 • dr Jakub Roman, naczelnik wydziału w MPiT (członek komitetu)
 • inż. Adam Żołyński (z-ca członka komitetu),
 • Józef Stangreciak (z-ca członka komitetu).

Do Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Czesław Tykwiński,
 • Jan Sękiewicz,
 • Jan Socha.

29 kwietnia 1932 Towarzystwo rozpoczęło oficjalnie, swoją działalność. W okresie początkowym Komitet Wykonawczy skupił się na zorganizowaniu zrzeszeń budowlano-mieszkaniowych (pierwsze zrzeszenie powstało już w czerwcu 1932)

Pierwszym krokiem Towarzystwa było wytypowanie gruntów pod budowę osiedla, najbliżej Warszawy, w sąsiedztwie starego 80-cio hektarowego, wysokopiennego lasu sosnowego, przy istniejącej szosie rokadowej z Grot do Wawrzyszewa, na terenie suchym, piaszczystym, o idealnych warunkach zdrowotnych i wystąpienie o umożliwienie jego zakupu.

Następnym krokiem było rozplanowanie całego 52 hektarowego terenu, wybranego pod zabudowę z 460 hektarowego obszaru, należącego do Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej. To zadanie powierzono Wydziałowi Budowlanemu Ministerstwa Poczt i Telegrafów.

Autorami planu parcelacyjnego byli inżynierowie: Adam Kuncewicz i Adam Jurewicz. W planowaniu przyświecała im

idea stworzenia przedmieścia – ogrodu, przyjaznego ludziom, gdzie żyje się zdrowo, spokojnie i bezpiecznie, w harmonii z naturą.

Teren o pow. 52 ha 410 m2, został podzielony na 284 działki budowlane o pow. od 700 do 1500 m2. Zaplanowano też obiekty użyteczności publicznej: dzieciniec, kościół, parafię, szkołę, studnię artezyjską (oligoceńską) ze stacją pomp, obiekty sportowe, pętlę tramwajową, place, sieć uliczną, targowisko.

Towarzystwo podjęło też starania o uzyskanie dla osiedla połączenia tramwajowego z Warszawą.

Oprac. na podstawie publikacji pt. „Osiedle Boernerowo” wydanej przez Towarzystwo Popierania Budowy Własnych Domów Pracowników Służby Łączności, w 1939 roku

Redakcja portalu boernerowo.org serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach; za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy.
Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu.

Komentarze prosimy pisać w grupie społecznościowej na FB

Podaj dalej za pomocą: