Karteczka do głosowań niejawnych

Stowarzyszenia jako podmioty, których władze (Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna) są kolegialne, podejmują uchwały w wyniku głosowania.

32 karteczki do niejawnego (tajnego) głosowania uchwał.
Opcje:

 • Za
 • Wstrzymuję się
 • Przeciw

Dokument w formacie .pdf do pobrania i wydrukowania; zalecany format wydruku A4 wtedy pojedyncza, wycięta (wydarta) karteczka do głosowania ma ekologiczny format A9 🙂


W razie pytań lub propozycji: tel. +48 797 529 802

Uwagi do uzgodnień przed głosowaniem:

 1. czy jest odpowiednie kworum (ilość obecnych do uprawnionych) by uchwała była ważna;
 2. jaka większość głosów jest liczona?
  • zwykła („za” więcej niż „przeciw” i w razie równego wyniku co z głosami „wstrzymującymi się”)
  • bezwzględna („za” więcej niż połowa głosujących)
  • kwalifikowana („za” więcej niż połowa uprawnionych do głosowania)
 3. czy konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej (czy liczenie „publiczne”), dedykowane oznaczenie kartek do głosowania (np. ostemplowanie), liczenie kartek wydanych do głosowania i oddanych w głosowaniu, itd.

Przy okazji, dla przypomnienia, § 6 ust. 6. Statutu Towarzystwa Boernerowo:
„Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej muszą być dokumentowane na piśmie, zawierać listę uprawnionych do głosowania, datę podjęcia uchwały, jednoznaczny tekst uchwały poddany pod głosowanie, wynik głosowania z wyliczeniem ile głosów „za”, ile „przeciw”, ile „wstrzymujących”, podpisy czytelne wszystkich biorących udział w głosowaniu oraz ewentualne, zwięzłe w formie i jednoznaczne w przekazie, zdania odrębne poszczególnych głosujących; mogą zawierać neutralny komentarz protokółującego i załączniki do poszczególnych zdań odrębnych.”

Podaj dalej za pomocą: