15 kwietnia Komisja Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo

15.04 o godz. 17:00 w sali obrad Rady Dzielnicy Bemowo, odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska.

Towarzystwo Boernerowo uczestniczyło jako gość i było reprezentowane przez Prezesa oraz Sekretarza Stowarzyszenia. Dla TB, ze względu na zobowiązania statutowe, istotnym punktem porządku obrad był pkt 2: „Informacja na temat działki w użytkowaniu Spółdzielni Dębowa Polana na terenie Lasu Bemowskiego”.

Ze strony Urzędu Dzielnicy sprawę referowali:

 • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Pani Anna Stankiewicz
 • Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Pan Andrzej Marczak
 • Naczelnik Wydziału Nieruchomości Pan Robert Kosz

Dodatkowych informacji udzielali:

 • Pani Burmistrz Hanna Głowacka
 • Pan Burmistrz Jakub Gręziak

Najważniejsze (wg nas) informacje:

 1. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĘBOWA POLANA W LIKWIDACJI wycięła 351 drzew z czego 276 bez pozwolenia UD za co wymierzono karę administracyjną w wysokości PLN 140.000 oraz dopuściła się innych szkód na kwotę PLN 55.000;
 2. na 13.06.2019 wyznaczono ponowną, lokalną ocenę środowiskową terenu;
 3. w związku z faktem, iż planowana inwestycja znajduje się na terenie Mazowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, UD wnosi o trwającą roczny okres wegetacyjny inwentaryzację flory i fauny;
 4. inwestor złożył wnioski o pozwolenie na wybudowanie kilku budynków mieszkalnych trójkondygnacyjnych oraz osobne wnioski na zabudowę jednorodzinną – wnioski z różnych powodów zostały odrzucone;
 5. inwestor dostał sądownie tzw. drogę konieczną pozwalającą na uzyskanie tzw. WZ (warunków zabudowy), które nie muszą być wystarczające do uzyskania pozwolenia na budowę;
 6. UD w 2017 roku skutecznie wystąpił o ponowne zaklasyfikowanie działek będących w użytkowaniu wieczystym z tzw. BI (budowlane) na tzw. LS (las) , jednakże inwestor zaskarżył decyzję – sprawa jest w toku;
 7. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĘBOWA POLANA W LIKWIDACJI zaskarżyła decyzję UD o remoncie ul. Kleeberga – remont będzie prowadzony częściowo.

Po sprawozdaniu UD przystąpiono do zadawania pytań przez Radnych i w drugim etapie przez przybyłych gości:

 • Prezes Towarzystwa Boernerowo złożył opinię prawną mec. Piotra Trzeciaka o możliwym przekroczeniu uprawnień reprezentantów podmiotu prawnego w likwidacji jakim jest „Dębowa Polana” i potrzebie oceny konsekwencji takiej sytuacji przez prawników organów administracji państwowej;
 • Prezes Towarzystwa Boernerowo poinformował zebranych o działaniach jakie Stowarzyszenie podjęło w kierunku obrony Lasu Bemowskiego;
 • obecni na posiedzeniu, bardzo aktywni, poinformowani i zaangażowani w sprawę przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Boernerowo złożyli wniosek Stowarzyszenia o wstrzymanie wydawania wszelkich decyzji administracyjnych związanych z inwestycją wobec spółdzielni mieszkaniowej będącej formalnie w likwidacji.

Posiedzenie, dzięki przybyłym gościom i widocznemu zaangażowaniu pracowników UD, można uznać za owocne, ale zagrożenie dla Lasu Bemowskiego nie zostało jeszcze jednoznacznie oddalone i potrzebna jest dalsza czujność Radnych Dzielnicy, Urzędu Dzielnicy, obydwu Stowarzyszeń jak i poszczególnych mieszkańców.

Towarzystwo Boernerowo jest w trakcie realizacji innych inicjatyw administracyjnoprawnych mających za cel możliwie szeroką ochronę Lasu Bemowskiego i wolnej przestrzeni Lotniska Warszawa-Babice.

Podaj dalej za pomocą: